સોનુ તને મારા પાર ભરોસો નાઈ કે….(અંબાજી ન્યૂ સોન્ગ)Sonu Tane Mara Par Bharoso Nai Ke By Mukesh Tha

Posted on Nov 29 2017 - 9:29am by Techy Hints: – Song -Sonu Tane Mara Par Bharoso Nai Ke By Mukesh Thakor
: – Singer – Mukesh Thakor
: – Lyrics – Smart Raja
: – Producer – Taal Studio Mehsana
: – Video Director – Manoj patel
: – Video Director – Mangalsinh Zala
: – Music Lable – Taal Studio Mehsana
: – Producer – Pravin Patel ( 99090 55021)

Rang Studi Official
Ravi Patel

source

About the Author

Geeky Magazine provides you with the daily latest technical news, reviews, startups, and every new in the internet world.